Mbështetja e Qendrës së Kompetencës së dldp-së në hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 (PBA), Instrumentit të Planifikimit Financiar (FPT), Paketës Fiskale dhe Buxhetit Vjetor”

Projekti synon të mbështes NJQV-të e përzgjedhura në hartimin e programit buxhetor afatmesëm duke i integruar me dokumentet e tyre strategjike; gjithashtu edhe në hartimin e buxhetit vjetor, paketës fiskale si dhe FPT-së.

Kliko për më shumë informacion

November 12, 2021