Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2017-2021 Bashkia Lezhë