Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, Bashkia Kukës 2016 – 2020