4PLUS – Ndërgjegjësimi Publik, Gatishmëria, Pjesëmarrja dhe Koordinimi për një Mbrojtje Civile
Gjithëpërfshirëse

Dokumenti i BE-së “Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në Evropë” thekson rritjen e rrezikut të dëmtimit të njerëzve, infrastrukturës dhe mjedisit për shkak të ndryshimit të klimës, dhe tërheqin vëmendjen për nevojën për veprim paraprak dhe reagim në politika e shteteve anëtare. Gjithashtu, të ngritura edhe në “Programin Ndërkufitar IPA II Interreg Shqipëri – Greqi 2014-2020”, fatkeqësitë natyrore apo tëshkaktuara nga njeriu paraqesin sfida të ndjeshme ndaj zhvillimit të qëndrueshëm, kryesisht në zonën ndërkufitare. Në veçanti zjarret dhe përmbytjet, gjithnjë e më tepër kanë ndikime ndërkufitare duke e bërë të domosdoshme qasjen e përbashkët ndaj këtyre fenomeneve. Por, pavarësisht se ndërhyrja ndaj këtyre rasteve po merrmë tepër vëmendje në të dy shtetet, ende mungojnë udhëzimet strategjike për të asistuar PAK dhe moshën e tretë, duke i ekspozuar ata ndaj rreziqeve tëndryshme.

Lexo më shumë

January 28, 2022