Manuale dhe Trajnime mbi Aftesitë Komunikuese.

Ne perberje materialet permbajne sesione qe do te derjtojne stafin e bashkise per te pergatitur
Stratgjine e Komunikimit dhe te vendosin mekanizmat e komunikimit midis punonjesve te
ndryshem ne njesite bashkiake.

Lexo më shumë

March 11, 2017