Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës në Shqipëri nëpërmjet Rikuperimit të Integruar të Ekosistemeve

Degradimi i tokës është një çështje me mjaft rëndësi në lidhje me mirëqenien socio-ekonomike dhe ndikimin në mjedis në Shqipëri. Ky projekt është hartuar për të mbështetur adaptimin e gjerë të  aktiviteteve për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Tokës (MQT) në vend, duke mbështetur planifikimin e integruar të menaxhimit të peizazhit që balancon nevojat e zhvillimit dhe shërbimet mjedisore. Projekti do të trajtojë elementët kryesorë të degradimit të tokës në Shqipëri, në përputhje me objektivat e Programit Kombëtar të Veprimit të UNCCD (PKV), me fokus trajtimin e shpyllëzimit, menaxhimit të papërshtatshëm të tokës dhe menaxhimit të papërshtatshëm të kulturave bujqësore.

Lexo më shumë

February 1, 2022