Ndërtimi dhe operimi i qendrës për grumbullimin e mbeturinave të vëllimshme në komunën e Prishtinës, Kosovë

March 11, 2017