Projekti për riorganizimin e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave në qendrën e qytetit të Pejës

March 11, 2017