Vlerësimi i mangësive në zbatimin e strategjisë dhe planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane

February 1, 2022