Vlerësimi i Zbatimit të Proçesit të Decentralizimit në Shqipëri

Ky projekt synoi të rriste kapacitetet për bashkinë e Elbasanit në marrjen e informacionit për: Gjendjen aktuale të shërbimeve që ofron bashkia, Përceptimin e publikut në lidhje me këeto shërbime. Ky informacion u jep mundesi drejtuesve lokale që të kuptojnë me mirë situatën aktuale në Elbasan. Rezultatet e këtij studimi ishin shume të vlefshme për t’u përfshirë në planin lokal strategjik.

Lexo më shumë

February 3, 2022