Rritja e Pjesëmarrjes së Gruas në Jetën Publike dhe Politike në Shqipëri

Ky studimi ofron informacion mbi faktorët sociale që krijojne pengesa që grate të marrin pjesë në jetën publike të vendit si dhe rekomandime për kapërcimin e pengesave për veterealizimin e gruas dhe sigurimin e barazisë së vërtetë midis burrit dhe gruas. Gjate muajve shtator – tetor të 2004 u realizuan 100 intervista me gra që perfaqësojnë administraten publike, gra biznesmene, studente, gra të papuna dhe gra të perfshira në jeten politike. Pyetjet e bëra gjatë intervistave ishin të fokusuara në pjesmarrjen e gruas në jetën publike dhe politike dhe praninë e diskriminimit të gruas në shoqerinë shqiptare.

Lexo më shumë

February 3, 2006