Shërbime Komunale të Qëndrueshme (Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta)

Në kuadër të këtij projekti, IKU do të ndërtojë një sistem të integruar të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në disa komuna, parashikuar të kalojë në disa faza (në terma afatmesëm-afatgjatë) për të mbulur të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me Planin lokal/kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve si dhe në përputhje me synimet e […]

Read More

Qeverisja Vendore dhe Përfshirja Qytetare në Projektet Rurale në Rusi

Duke konsideruar zbatimin me sukses të buxhetimit me pjesemarrje në Shqipëri, IKU-it i’u kërkua nga Instituti Urban që të përfshihet dhe asistojë në projektin “Qeverisja Vendore dhe Përfshirja Qytetare në Projektet Rurale në Rusi”, nën mbështetjen e WB/CAF dhe në bashkepunim të ngushtë me OJF-në Ruse, Instituti I Ekonomisë Urbane. Lexo më shumë

Read More

Hartimi i objektivave të OZHM për furnizimin me ujë dhe kanalizimet si dhe treguesit për kushtet lokale në ECA (Gjeorgji, Taxhikistan, Shqipëri)

Gjatë fazës së tranzicionit dhe me ndryshimet politike në fillim të viteve ‘90, sektori i ujit dhe kanalizimeve në Shqipëri kaloi nëpermjet disa reformave problematike që vazhdojnë të kenë nevojë për zgjidhje. Pavaresisht nga përpjekjet e Qeverisë dhe ndihmës së donatorëve, gjendja me ofrimin e ujit të pijshëm dhe shërbimi i kanalizimeve të ujrave të […]

Read More

Fondi i Investimit Vendor për Bashkitë e Kosovës (KMLIF)

Konsulenti i IKU-t hartoi module dhe ofroi trajnime mbi menaxhimin e ciklit të projekteve për njësitë vendore të sapongritura në Kosovë. Lexo më shumë

Read More

Laab Shesh (Sheshi i Lojërave) – Krijimi i hapësirave të përbashkëta organike

Tandem është një program ndërkombëtar të shkëmbimit për menaxherët kulturore. Që nga fillimi i tij në vitin 2011, Tandem ka mbështetur bashkëpunime afatgjata, zhvillimin e njohurive dhe mundësitë e rrjeteve për më shumë se 250 menaxherët kulturore nga mbi 130 qytete në 35 vende të Evropës. Tandem Shaml mbështet bashkëpunime eksperimentale përmes ndryshimeve kulturore nga […]

Read More