Rigjallërimi i jetës sociale dhe kulturore të të rinjëve dhe qytetarëve në Skrapar dhe ndërtimi i një Qendre Ditore për Shërbime Shëndetësore dhe Ushqimi në Bulqizë

Projekti i adresohet të rinjëve dhe komunitetit të gjerë në qytetet e Bulqizës dhe Çorovodës. Të lokalizuara respektivisht në veri dhe jug të Shqipërisë, këto realitete kanë një mjedis të ngjashëm mjedisor, social dhe ekonomik: nivel i ulët ekonomik i popullsisë, normë e lartë e papunsisë dhe nivel i ulët i investimeve publike. Krizat e […]

Read More

Nxitja e prodhimit artizanal, kulturës dhe ekoturizmit

Me synimin për të nxjerrë në pah prodhimtarinë artizanale, kulturën dhe turizmin ekologjik, HAMLET është një nismë që synon të rrisë atraktivitetin e pasurive natyrore dhe kulturore për të përmirësuar një zhvillim ekonomik tërheqës dhe të qëndrueshëm. HAMLET trajton valorizimin e qendrave historike, fshatrave dhe qyteteve të vogla dhe përfshin zonat e përzgjedhura në qarqet […]

Read More

Hartimi i Planit të Përfshirjes Sociale 2016- 2020 për bashkinë e Durrësit

Objektivi i përgjithshëm i DPPS është arritja e një kornizë të balancuar dhe të qëndrueshme duke siguruar se pëfshirja sociale është e matur, monitoruar dhe raportuar në Shqipëri nëpërmjet një set treguesish, duke përmirësuar mënyrat në të cilat përfshirja lidhet me përmirësimin e politikave qeveritare dhe progresin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE. Monitorimi dhe […]

Read More

arTVision: Rritja e komunikimit ndër-kulturor ndërmjet vendeve të Adriatikut

Objektiva e këtij projekti është të rris komunikimin ndërkulturor midis popullsisë në zonën e Adriatikut. Së bashku, cilësia dhe sasia e shkëmbimeve kulturore midis Italisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Shqipërisë duhet të përmirësohen në kontekstin e integrimit Evropian. arTVision lidh forcat artistike në rajon dhe promovon krijimet inovative duke kapur artin bashkëkohor siç ndodh. […]

Read More

Projekti për Forcimin e Rrjeteve Rinore për Rritjen e Pjesëmarrjes në Hartimin dhe Zbatimin e Politikave Rinore

Në kuadër të mbështetjes dhe angazhimit të organizatave dhe grupeve rinore në proceset vendim marrëse, Ministria e Kultures, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, me mbështetjen e organizatës UNICEF, hartoi dhe organizoi një set trajnimesh 2 ditore në qytetet Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Ekspertët e Institutit për Kerkime Urbane hartuan dhe zbatuan konceptet themelore të angazhimit të […]

Read More

Studim Fizibiliteti për përmirësimin e kushteve të strehimit për grupet në nevoje në Bashkinë Tiranës

Në Shqipëri, ekziston një perceptim se sistemet tradicionale të ndihmës ekonomike sociale nuk janë në gjendje të përballojnë sfida të ndryshme socio-ekonomike që po krijojnë lloje të reja cenueshmërie të karakterizuara nga shfaqja e papunësisë masive dhe kushteve të pasigurta të punës për ata në tregun e punës. Të pastrehët në Shqipëri kanë shumë fytyra: […]

Read More

Projekte të Hershme (1999-2009)

Që nga 1999, kur Instituti i Kërkimeve Urbane u themelua në Tiranë, Shqipëri, IKU ka punuar me një sërë partnerës dhe donatorësh për zbatimin e projekteve që adresojnë problematika të ndryshme në vend, rajon dhe më gjerë. Bashkëngjitur më poshtë është lista e projekteve të zbatuara nga IKU gjatë dekadës së parë. Lista e projekteve

Read More

Rritja e Pjesëmarrjes së Gruas në Jetën Publike dhe Politike në Shqipëri

Ky studimi ofron informacion mbi faktorët sociale që krijojne pengesa që grate të marrin pjesë në jetën publike të vendit si dhe rekomandime për kapërcimin e pengesave për veterealizimin e gruas dhe sigurimin e barazisë së vërtetë midis burrit dhe gruas. Gjate muajve shtator – tetor të 2004 u realizuan 100 intervista me gra që […]

Read More