Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2016–2020 Bashkia Kukës

PLANI I MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE BASHKIA KUKËS

Read More

4PLUS- Ndërgjegjësimi Publik, Gatishmëria, Pjesëmarrja dhe Koordinimi për një Mbrojtje Civile Gjithëpërfshirëse

Dokumenti i BE-së “Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në Evropë” thekson rritjen e rrezikut të dëmtimit të njerëzve, infrastrukturës dhe mjedisit për shkak të ndryshimit të klimës, dhe tërheqin vëmendjen për nevojën për veprim paraprak dhe reagim në politika e shteteve anëtare. Gjithashtu, siç përmenden edhe në “Programin Ndërkufitar IPA II Interreg Shqipëri – Greqi 2014-2020”, […]

Read More

Ndarja në Burim e Mbetjeve Bashkiake në Bashkinë Berat

Paketa e Ekonomisë Qarkulluese e BE-së dhe Marrëveshja e Gjelbër Evropiane kanë shtuar vëmendjen te ndarja e mbetjeve në burim. Për këtë qëllim, ky projekti që zbatohet në Bashkinë e Beratit, do të mundësojë prokurimin me sukses të pajisjeve, planifikimin e fushatës së komunikimit dhe nisjen e shërbimeve të reja për ndarjen nga burimi të […]

Read More

Menaxhimi i Performancës së Shërbimeve Bashkiake

The project introduced for the first time in Albania the Performance Measurement as a tool for local governments to self – evaluate the performance of public service delivery, regularly track, measure and report service delivery improvement – or decline, and make efficient management decisions on the allocation of budget, technical and human resources. In Albania, […]

Read More

UKT – Programi i përmirësimit të performancës financiare dhe operacionale, Programi i pjesëmarrjes së grupeve të interesit (FOPIP)

Themeluar në 1939, UKT është një ndërmarrje bashkiake që ofron shërbimin e furnizimit me ujë si dhe mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura për Bashkitë Tiranë, Vorë dhe Kamëz. Studime dhe dokumente ekzistuese tregojnë se aktualisht UKT po përballet me një numër sfidash që lidhen me: gjendjen e amortizuar të rrjetit të ujësjellësit […]

Read More

Promovimi i Parandalimit të Mbetjeve dhe Riciklimi në Zonën Ndërkufitare – Less Waste II

Menaxhimi i duhur i Mbeturinave mbetet një çështje në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi. Janë bërë shumë hapa drejt një Menaxhimi të Integruar të Mbetjeve, por ende ka shumë për të bërë. Sipas raportit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit me emrin “Menaxhimi i Mbeturinave Komunale”, në Shqipëri kërkohet urgjentisht ngritja e një sistemi të veçantë të grumbullimit […]

Read More

Asistencë Teknike për Sistemin e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta për dy Bashki të Përzgjedhura të Shqipërisë

Ky projekt pason asistencën e më mëparshme ofruar në kuadër të programeve CARDS dhe IPA në mbështetje të sektorit të mjedisit dhe ndryshimit të klimës në Shqipëri.Në një takim të Komitetit Drejtues të projektit më 31 korrik 2019, dhe mbi bazën e një rishikimi të kujdesshëm të rezultateve të arritura deri më sot dhe ndikimeve […]

Read More