Menaxhimi i Performancës së Shërbimeve Bashkiake

The project introduced for the first time in Albania the Performance Measurement as a tool for local governments to self – evaluate the performance of public service delivery, regularly track, measure and report service delivery improvement – or decline, and make efficient management decisions on the allocation of budget, technical and human resources. In Albania, […]

Read More

Asistencë teknike për sistemin e menaxhimit të integruar të mbetjeve të ngurta për dy bashki të përzgjedhura të Shqipërisë

Ky projekt pason asistencën e më mëparshme ofruar në kuadër të programeve CARDS dhe IPA në mbështetje të sektorit të mjedisit dhe ndryshimit të klimës në Shqipëri.Në një takim të Komitetit Drejtues të projektit më 31 korrik 2019, dhe mbi bazën e një rishikimi të kujdesshëm të rezultateve të arritura deri më sot dhe ndikimeve […]

Read More

Ta pastrojmë Shqipërinë!

Instituti Kërkimeve Urbane ka ofruar asistencë teknike dhe ka ndihmuar në lehtësimin e procesit të mobilizimit të komunitetit në kuadër të projektit “Ta pastrojmë Shqipërinë”.Përgjatë periudhës së zbatimit të projektit, mars – maj 2018, IKU është angazhuar në hartimin e planeve të punës si dhe kalendarëve të aktiviteteve për bashkitë Shkodër, Lezhë dhe Pukë, dakortësuar […]

Read More

Zbatimi planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve në Bashkinë Lezhë

Qëllimi i projekt është të mbështesë Bashkinë Lezhë në zbatimin e planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve, në mënyrë që të përmirësoj menaxhimin financiar dhe qëndrueshmërinë ekonomike të sektorit. Kliko për më shumë informacion

Read More

Shërbime Komunale të Qëndrueshme (Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta)

Në kuadër të këtij projekti, IKU do të ndërtojë një sistem të integruar të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në disa komuna, parashikuar të kalojë në disa faza (në terma afatmesëm-afatgjatë) për të mbulur të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me Planin lokal/kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve si dhe në përputhje me synimet e […]

Read More

Buxheti 2017-2019  Bashkia Kukës

Bashkia Kukës është vijë e parë hyrëse atraktive e vendit në kufirin veri-lindor që u ofron qytetarëve të tij mirëqenie, dhe mundësi për kthimin e potencialeve të pasura natyrore, kulturore e sociale në vlera ekonomike e sociale Lexo më shumë

Read More

Leter Pozicionimi

Nisur nga gjendja e renduar e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane në vend, Instituti i Kërkimeve Urbane paraqet këtë letër pozicionimi me qëllimin për të kapërcyer këtë situate. Ky dokument analizon implikimet ligjore, teknike dhe mjedisore të cilat shoqërojnë këtë shërbim si dhe thekson rëndësinë e marrjes në konsiderate të disa ndryshimeve […]

Read More

Vlerësimi i Aksesit në Furnizimin më Ujë të Pijshëm dhe Largimin e Ujerave të Ndotura

Përdorimi dhe zhvillimi i kapaciteteve të rrjetit të përfituara gjatë fazës së dyte të projektit më interes informimin e qytetarëve dhe niveleve të ndryshme të qeverisjes në lidhje me nivelin dhe cilesinë e shërbimit të sigurimit të ujit të pijshëm dhe të largimit të ujërave të ndotura. Përditësimi dhe përmirësim i bazës së të dhënave […]

Read More