Praktika të Mira në Bashkitë e Qarkut Elbasan

Projekti “Qytetarë aktivë për monitorimin e ofrimit të shërbimeve publike vendore nëpërmjet Teknikave të Vëzhguesve të Trajnuar” prezanton Teknikën  e Vëzhguesve të Trajnuar (TVT), me qëllim përmirësimin e kapaciteteve të administratës vendore për të monitoruar e vlerësuar ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet bashkëpunimit me vetë qytetarët që i përfitojnë ato. Zbatimi i Teknikës së Vëzhguesve […]

Read More

Pikëpamja Alternative e Progresit Mjedisor: Negociatat e Shqipërisë me BE-në dhe Kapitulli 27

GREEN 27+ consortium consisting of REC Albania, INCA, EDEN Center and Urban Research Institute, supported by 20 other environmental organizations in the country, drafted a Report on the opinion of Albanian civil society organizations on Chapter 27 – Environment, which is the first of its kind in our country. This group strongly believes in the […]

Read More

Plani Vendor i Zhvillimit Mjedisor, Turistik dhe Ekonomik

Projekti “Bashkëpunimi ndër-kufitar për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm, nëpërmjet rritjes së vlerës së trashëgimisë kulturore rurale dhe ruajtjes së burimeve natyrore të zonave me pemishte antike të ullirit – OLIVO” kontribuoi në promovimin e aktiviteteve të qëndrueshme të turizmit dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e burimeve natyrore në zonat me pemë ulliri antike/të vjetra dhe […]

Read More

Udhëzues për Gatishmërinë dhe Emergjencat Vendore për Personat me Aftësi të Kufizuara

Ky udhëzues është zhvilluar për projektin 4PLUS në kuadër të “Programit Ndërkufitar IPA II Greqi – Shqipëri 2014-2020” dhe synon të ndihmojë qytetarët të identifikojnë informacionin e mundshëm mbi rreziqet e fatkeqësive, të integrojnë planet zbutëse individuale dhe komunitare dhe të bëjnë përpjekje për të përmirësuar procesin e rimëkëmbjes. pas fatkeqësive natyrore. Përveç kësaj, ky […]

Read More

Raport Vlerësimi për Tiranën: Rimëkëmbja Post-Covid në Vendbanime Joformale

Projekti “Rimëkëmbja pas COVID-19 në vendbanimet joformale në rajonin e UNECE-s” synoi të forcojë kapacitetet e qeverive kombëtare dhe lokale në vendet e UNECE-s për të adresuar nevojat e grupeve më të cenueshme të popullsisë që jetojnë në vendbanimet informale. Qëllimi ishte rritja e rimëkëmbjes socio-ekonomike pas pandemisë dhe kontributi në qëndrueshmërinë e qyteteve në […]

Read More

Katalogu i Itinerarëve Turistikë

Projekti “Përforcimi i Prodhimit Artizanal, Kulturës dhe Ekoturizmit – HAMLET” trajton rritjen e vlerave të qendrave historike, fshatrave dhe qytezave të vogla nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të turizmit dhe ekonomik, duke nxjerrë në pah asetet mjedisore dhe kulturore të territoreve të përzgjedhura. Duke zhvilluar një strategji të përbashkët të menaxhimit të turizmit, projekti […]

Read More

Raport i Anketës Telefonike: Vlerësim për Aftësitë e Kufizuara

Megjithëse parandalimi i fatkeqësive po fiton një rëndësi të shtuar në Rregulloret e Shqipërisë dhe Greqisë dhe në prioritetet e autoriteteve vendore në rajon, të dhënat bazë dhe udhëzimet strategjike se si të zbatohet përcaktimi përkatës i prioriteteve dhe si të mbështeten masat e parandalimit dhe reagimit ndaj rreziqeve. mungojnë qytetarët me lëvizshmëri dhe autonomi […]

Read More

Matrica e Kompetencave të Vetëqeverisjes Vendore

Kjo analizë jep rekomandime për Ministrinë e Brendshme, përgjegjëse për koordinimin me pushtetin vendor dhe shoqatat e zgjedhura vendore, për hapat që duhen ndërmarrë për të garantuar në legjislacionin sektorial në lidhje me vetëqeverisjen vendore shtrirjen e autonomisë vendore të përcaktuar në Strategjinë Ndërsektoriale të Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore. Për këtë qëllim janë shqyrtuar rreth […]

Read More

Paketa e Instrumenteve për Përgatitjen, Zbatimin, Monitorimin, Raportimin dhe Vlerësimin e Reformës së Administratës Publike dhe Strategjive të Sektorit

Një administratë publike që funksionon mirë është parakusht për një qeverisje demokratike transparente dhe efektive. Ajo është themeli për funksionimin e shtetit, duke përcaktuar aftësinë e qeverisë për të ofruar shërbime publike dhe për të nxitur konkurrencën dhe rritjen. Arritja e standardit të nevojshëm të administratës publike kërkon reforma në shumë fusha, si në politikë […]

Read More