Rreth Nesh

Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) heton problemet sociale dhe ekonomike me të cilat përballet vendi, së bashku me politikat e qeverisë qendrore dhe vendore të hartuara për zgjidhjen e tyre. Misioni i IKU-t në këtë sipërmarrje është ndërgjegjësimi i shoqërisë dhe mprehja e të menduarit kritik për këto probleme dhe ndikimin e politikave qeveritare, me qëllim përfundimtar përmirësimin e cilësisë së vendimmarrjes dhe zbatimit në nivel qendror dhe vendor.

Instituti i Kërkimeve Urbane është një organizatë jofitimprurëse dhe joqeveritare e themeluar nga një grup profesionistësh të pavarur, i krijuar me Vendim të Gjykatës së Tiranës më 28 maj 1999. Forumi më i lartë është Bordi i Trustit, i përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv, i cili zgjidhet nga Bordi. Struktura organizative përbëhet nga tre departamente kryesore: (I) Zhvillimi; (II) Hulumtimi; dhe (III) Financa dhe Administrata.

Filozofia e përgjithshme e menaxhimit të URI-së është decentralizimi i detyrave, autoritetit dhe përgjegjësisë midis grupit të ekspertëve. Grupi i ekspertëve përgatit projekt propozime, kryen kërkime, zhvillon analiza dhe propozon zgjidhje. Në varësi të kërkesave specifike të klientëve dhe shërbimit të kërkuar, IKU bashkëpunon edhe me ekspertë me kohë të pjesshme.

Zyrat e IKU-t ndodhen në qendër të Tiranës, ndërsa kontaktet me institucionet, ekspertët dhe koordinatorët vendas janë vendosur pothuajse në të gjithë vendin.

Fusha e Veprimtarisë
    Instituti i Kërkimeve Urbane vepron në këto fusha ekspertize:

  • Mjedisi dhe Turizmi;
  • Reformat Qeverisëse;
  • Infrastruktura dhe Shërbimet Publike;
  • Eksperiencat Ndërkombëtare;
  • Nismat Sociale.
Kërkime

Politikat publike janë më efektive kur hartohen të bazuara në të dhëna. IKU zhvillon analiza socio-ekonomike bazuar vetëm në të dhëna zyrtare nga institucionet shtetërore ose, në të kundërt, të dhëna të mbledhura nga anketat në terren të kryera nga IKU.

Instituti i Kërkimeve Urbane nuk mban qëndrime të pjesshme për çështjet socio-ekonomike; grupi i ekspertëve përbëhet nga profesionistë të pavarur, të cilët ndajnë pikëpamjet dhe rekomandimet që rrjedhin nga puna kërkimore.

Puna kërkimore e IKU-t frymëzon integritet, ndershmëri intelektuale dhe respekt midis institucioneve dhe organizatave me të cilat bashkëpunon, duke nxitur novacionin dhe debatin konstruktiv, ku diversiteti i opinioneve është i mirëpritur.

Stafi i URI

Zana Vokopola

Executive Director

Entela Kallamata

Economic Development Expert, Research Department

Xhulia Tafaruçi

Procurement Specialist, Administrative Office

Edlir Vokopola

Director, Planning and Development Department

Drini Nushi

Senior Legal and Institutional Capacity Development Expert, Research Department

Marinela Spahiu

Public Administration Expert, Research Department

Dritan Gorica

GIS Expert, Planning and Development Department

Ina Janushi

Human Resources and Finance Expert, Administrative Office

Era Kraja

Social Issues Expert, Research Department
Referenca

Gjatë 10 viteve të fundit kam pasur mundësinë të njoh nga afër punën e stafit në Institutin e Kërkimeve Urbane: profesionistë të përkushtuar me qëndrim të paanshëm dhe pjesëmarrës aktivë në zhvillime të rëndësishme të vendit, si Reforma Administrative dhe Territoriale dhe Strategjia Kombëtare e Decentralizimit.

Bledar Çuçi | Ministër i Shtetit për Qeverisjen Vendore

I rëndësishëm është fakti se, pavarësisht vështirësive të hasura në zbatimin e “ArTVision: Një kanal arti live” duke marrë parasysh kompleksitetin dhe dimensionin e tij ndërkombëtar, mirëmenaxhimi dhe këmbëngulja e IKU-t ndaj autoriteteve mbikëqyrëse bënë të mundur arritjen e një niveli përfundimtar të realizimit me 98% në emër të Ministrisë së Kulturës, duke përbërë një histori të suksesshme për projekte të përmasave të ngjashme.

Mirela Kumbaro | Ministër i Kulturës

IKU është një partner dhe konsulent i vlefshëm, që karakterizohet nga profesionalizmi dhe drejtësia në zhvillimin e projekteve të zhvillimit lokal dhe shpërndarjen e produkteve finale.

Viktor Tusha | Kryetar i Bashkisë Lezhë
Anëtarësime
URI is part of the National Council of European Integration in Albania. URI is a supporting partner at ENergies for Local Administration to Renovate Governance in Europe (ENLARGE).