Rreth Nesh

Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) heton problemet sociale dhe ekonomike me të cilat përballet vendi, së bashku me politikat e qeverisë qendrore dhe vendore të hartuara për zgjidhjen e tyre. Misioni i IKU-t në këtë sipërmarrje është ndërgjegjësimi i shoqërisë dhe mprehja e të menduarit kritik për këto probleme dhe ndikimin e politikave qeveritare, me qëllim përfundimtar përmirësimin e cilësisë së vendimmarrjes dhe zbatimit në nivel qendror dhe vendor.

Instituti i Kërkimeve Urbane është një organizatë jofitimprurëse dhe joqeveritare e themeluar nga një grup profesionistësh të pavarur, i krijuar me Vendim të Gjykatës së Tiranës më 28 maj 1999. Forumi më i lartë është Bordi i Trustit, i përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv, i cili zgjidhet nga Bordi. Struktura organizative përbëhet nga tre departamente kryesore: (I) Zhvillimi; (II) Hulumtimi; dhe (III) Financa dhe Administrata.

Filozofia e përgjithshme e menaxhimit të URI-së është decentralizimi i detyrave, autoritetit dhe përgjegjësisë midis grupit të ekspertëve. Grupi i ekspertëve përgatit projekt propozime, kryen kërkime, zhvillon analiza dhe propozon zgjidhje. Në varësi të kërkesave specifike të klientëve dhe shërbimit të kërkuar, IKU bashkëpunon edhe me ekspertë me kohë të pjesshme.

Zyrat e IKU-t ndodhen në qendër të Tiranës, ndërsa kontaktet me institucionet, ekspertët dhe koordinatorët vendas janë vendosur pothuajse në të gjithë vendin.

Fusha e Veprimtarisë
    Instituti i Kërkimeve Urbane vepron në këto fusha ekspertize:

  • Mjedisi dhe Turizmi;
  • Reformat Qeverisëse;
  • Infrastruktura dhe Shërbimet Publike;
  • Eksperiencat Ndërkombëtare;
  • Nismat Sociale.
Kërkime

Politikat publike janë më efektive kur hartohen të bazuara në të dhëna. IKU zhvillon analiza socio-ekonomike bazuar vetëm në të dhëna zyrtare nga institucionet shtetërore ose, në të kundërt, të dhëna të mbledhura nga anketat në terren të kryera nga IKU.

Instituti i Kërkimeve Urbane nuk mban qëndrime të pjesshme për çështjet socio-ekonomike; grupi i ekspertëve përbëhet nga profesionistë të pavarur, të cilët ndajnë pikëpamjet dhe rekomandimet që rrjedhin nga puna kërkimore.

Puna kërkimore e IKU-t frymëzon integritet, ndershmëri intelektuale dhe respekt midis institucioneve dhe organizatave me të cilat bashkëpunon, duke nxitur novacionin dhe debatin konstruktiv, ku diversiteti i opinioneve është i mirëpritur.

Stafi i IKU-t

Zana Vokopola

Drejtor Ekzekutiv

Entela Kallamata

Eksperte e Financës dhe Ekonomisë, Departamenti i Hulumtimit

Marinela Spahiu

Eksperte e Administrimit Publik, Departamenti i Hulumtimit

Edlir Vokopola

Drejtor, Departamenti i Planifikimit dhe Zhvillimit

Drini Nushi

Ekspert Ligjor, Departamenti i Hulumtimit

Era Kraja

Eksperte e Qëndrueshmërisë Mjedisore, Departamenti i Hulumtimit

Dritan Gorica

Inxhinier Mjedisi, Departamenti i Planifikimit dhe Zhvillimit

Ina Janushi

Eksperte e Financës dhe Burimeve Njerëzore, Zyra Administrative
Referenca

Gjatë 10 viteve të fundit kam pasur mundësinë të njoh nga afër punën e stafit në Institutin e Kërkimeve Urbane: profesionistë të përkushtuar me qëndrim të paanshëm dhe pjesëmarrës aktivë në zhvillime të rëndësishme të vendit, si Reforma Administrative dhe Territoriale dhe Strategjia Kombëtare e Decentralizimit.

Bledar Çuçi | Ministër i Shtetit për Qeverisjen Vendore

Significant is the fact that, despite difficulties encountered over the implementation of "ArTVision: A live art Channel", considering its international dimension and complexity, their good management and persistence towards the supervisory authorities made it possible to achieve a final level of realization of 98% on behalf of the Ministry of Culture, constituting a successful story for projects of similar magnitude.

Mirela Kumbaro | Minister of Culture

URI as a partner and valuable consultant, is characterised by professionalism and fairness in the development of local development projects and delivery of final products.

Viktor Tusha | Mayor of Lezha Municipality

URI has demonstrated that it has deep knowledge of performance management and possesses professional capacities to build and operate sustainable systems, which combine the measurement and reporting of indicators of resources, products and results of development objectives and services.

Niko Peleshi | Minister of Agriculture and Rural Development

For more than five years URI is the leading organization of a network of civil society organizations in Albania called "Network for Environmental Services". This network aims to identify important environmental issues and address them both at local and central government level, proposing intervention and sustainable solutions for the enhancement of quality of environment.

Brian Williams | UNDP Resident Representative in Albania

OURI’s projects have shown stability after their completion, which confirms the serious commitment and professionalism of the work carried out by this organization.

Romina Kuko | Deputy Minister of Interior

I express the utmost consideration and appreciation for URI’s professionalism and dedication over the years, the result of many years of experience in the field of environment, capacity building and local development planning, and cooperation with prestigious international donors.

Bashkim Shehu | Mayor of Kukës Municipality

Due to their excellent organizational skills and their professionalism, I highly recommend URI as a partner in any projects and scientific undertakings regarding service provision in Albanian municipalities.

Dr. Achim Lang | Zurich University of Applied Sciences

URI embraces a growth mindset. The staff is empowered and committed, they have a strong team work and collaboration and innovation are their strong points.

Andi Kananaj | Executive Director, Agency of Civil Society Support

With the professionalism shown in the past two decades and the commitment to raise the standard and accelerate the pace of its development, at both a local and national strategic level, URI has earned the trust of donors and that of the  Ministry of Environment and Tourism in the development of the waste management sector, on which the development of the wider environmental and tourism sectors in the country directly depends. On this basis, to fulfil the purpose of its work, the Ministry constantly seeks URI’s support as a key partner for handling environmental issues in the country.

Ornela Çuçi | Deputy Minister of Tourism and Environment

The Agricultural University of Tirana and the Urban Research Institute have exchanged both scientific and practical experience in joint efforts to guarantee sustainable land management through afforestation, sharing the best experiences and increasing the capacities of local and central actors by making a successful example of crossing academic research and practical application.

Fatbardh Sallaku | Rector of Agricultural University of Tirana
Donator
Anëtarësime dhe Çertifikime
IKU është Këshilltar i Autoritetit Kombëtar të Përcaktuar të Shqipërisë në Fondin e Gjelbër të Klimës (GCF), Anëtar i Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), Anëtar i Shoqatës Evropiane për Demokracinë Vendore (ALDA), Anëtar i Grupit të Punës së Shoqërisë Civile Shqiptare për Kapitullin 27 të Acquis së BE-së, Anëtar Bordi i Këshillit Shqiptar të Shoqërisë Civile 2017-2021.
IKU mban Certifikatën ISO 9001.