Menaxhimi i Performancës së Shërbimeve Bashkiake

Projekti prezantoi për herë të parë në Shqipëri Matjen e Performancës si një mjet të qeverisjes vendore për të vetëvleresuar performancën e ofrimit të shërbimeve publike, për të regjistruar rregullisht, për të matur dhe raportuar përmirësimin e ofrimit të shërbimeve – apo për të refuzuar dhe marrë vendime eficente menaxhimi në shperndarjen e buxhetit, burimeve teknike apo njerëzore. Në Shqipëri përmirësimi i shërbimeve është i rëndësishem sepse niveli i tyre në përgjithësi është i ulet. Por qeverisjet vendore kanë shumë pak eksperiencë në përfshirjen e qytetarëve dhe për të qenë të lire në ndërmarrjen e veprimeve për të përmirësuar menyren e ofrimit të shërbimit. Plani i veprimeve i ndjekur nga rezultatet e anketimit dhe indikatorët e caktuar të performancës bënë të mundur që një grup i personelit të njësisë së qeverisjes vendore nga çdo lokalitet të arrijë të krijojë dhe të ndërtojë një sistem të menaxhimit të performancës për çdo sektor, duke përfshirë zhvillimin e indikatorëve dhe planeve për të përmirësuar shërbimet, bazuar në rezultatet e performancës.

Lexo më shumë

February 3, 2022