4ALL – Turizëm i Aksesueshëm për të Gjithë

Qëllimi kryesor i këtij projekti është të përmirësojë aksesueshmërinë e natyrës dhe trashëgimisë kulturore në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi, si dhe të mbledhë dhe promovojë informacion të saktë për turistët e moshuar, turistët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre.

Meqenëse aksesueshmëria është e lidhur drejtpërdrejt me qëndrueshmërinë, projekti do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e kapaciteteve për përdorim të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kulturore në zonën ndërkufitare.

Fletë informuese

May 30, 2022