Decentralizimi dhe Zhvillimi Rajonal

Qëllimi kryesor i projektit është të ndihmojë Qeverinë Shqiptare të përmirësojë cilësinë e ofrimit të shërbimeve për qytetarët duke mbështetur organet e qeverisë vendore për t’i ofruar qytetarëve shërbime me cilësi më të lartë dhe kosto sa më të ulët dhe nga ana tjetër rritjen e delegimit të kompetencave në Qarqe nga ato bashki e komuna pa kapacitete të mjaftueshme si të burimeve njerëzore ashtu dhe të burimeve financiare.

Lexo më shumë

March 11, 2017