“Matja e performancës për Shërbimet Publike të ofruara nga Qeveria Vendore”

Studimi është fokusuar në matjen e performancës në sektorin publik, dhe rëndësinë e tij në
zhvillimet e reja që po shoqërojnë Shqipërinë.

Lexo më shumë

March 11, 2017