Mbështetja e Qendrës së Kompetencës së dldp-së në hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm, Instrumentit të Planifikimit Financiar, Paketës Fiskale dhe Buxhetit Vjetor

Projekti synon të mbështes NJQV-të e përzgjedhura në hartimin e programit buxhetor afatmesëm duke i integruar me dokumentet e tyre strategjike; gjithashtu edhe në hartimin e buxhetit vjetor, paketës fiskale si dhe FPT-së. Fletë informuese

Read More

Vlerësimi i Zbatimit të Proçesit të Decentralizimit në Shqipëri

Ky projekt synoi të rriste kapacitetet për bashkinë e Elbasanit në marrjen e informacionit për: Gjendjen aktuale të shërbimeve që ofron bashkia, Përceptimin e publikut në lidhje me këeto shërbime. Ky informacion u jep mundesi drejtuesve lokale që të kuptojnë me mirë situatën aktuale në Elbasan. Rezultatet e këtij studimi ishin shume të vlefshme për […]

Read More

Decentralizimi dhe qeverisja vendore në Korçë

Projekti konsistoi në mbështetjen e njësive të qeverisjes vendore në qarkun e Korçës për të zhvilluar dhe zbatuar planin e zhvillimit ekonomik. Projekti përfshiu edhe asistencë për Ministrinëe e Qeverisjes Vendore, për të zhvilluar aspektet dhe rregulloret ligjore për funksionet kryesore te qarqeve. Lexo më shumë

Read More

Axhenda për Reformën e Decentralizimit të Qeverisjes Vendore

Fuqizimi i Grupit të Ekspertëve për Decentralizimin (GED), një instrument teknik i qeverisë shqiptare për të hartuar dhe implementuar strategjinë e decentralizimit Lexo më shumë

Read More

MATRICA E KOMPETENCAVE E VETËQEVERISJES VENDORE

Reforma më e fundit e decentralizimit në vend ka filluar me ligjin 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe me ligjin 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; dhe vazhdon më tej me analizën e ligjeve sektoriale në mënyrë që të ndihmojë në harmonizimin e shpërndarjes së autoritetit në të dy nivelet qeverisëse për secilën fushë të […]

Read More

Bashki të Forta – Forcimi i Rolit të Sekretariatit të Këshillit Bashkiak

Helvetas Swiss Intercooperation i është dhënë mandati nga SDC për të zbatuar programin “Bashki të Forta” (BF) në Shqipëri. Pas një reforme administrative-territoriale dhe një procesi decentralizimi që nënkupton për bashkitë territore më të mëdha për tu administruar dhe funksione të shtuara, projekti mbështet bashkitë për të përmirësuar shërbimet publike duke siguruar një menaxhim të […]

Read More

Programi i Zonës Funksionale Malësi e Madhe

Qëllimi i PZF është të ndihmojë administratën e tanishme të njësive vendore që përfshihen nën zonën funksionale Malësi e Madhe, të hartojë një koncept zhvillimi strategjik të përbashkët të të gjithë zonës. Ky dokument do të jetë i vlefshëm për qeverinë e ardhshme vendore dhe në shërbim të përmirësimit të standardit të jetës së banorëve. […]

Read More

Lobing për rritjen e fondeve për sektorin e bujqësisë nga buxheti i shtetit

Ky projekt kishte si qëllim organizimin e një studimi sensibilizues dhe informues për rritjen e buxhetit në sektorin e bujqësise dhe për një menaxhim më të mirë të fondeve që përdoren për investime në këtë sektor. Përgatitja e një seti rekomandimesh dhe sugjerimesh për përmiresimin e përgatitjes dhe zbatimit të buxhetit për zonat rurale. Lexo […]

Read More