MAPCULT – Kultivimi i Bimëve Medicinale dhe Aromatike si një Alternativë e Qëndrueshme ndaj Kanabisit në Përmet

Ky projekt përmirëson aksesin në zhvillimin socio-ekonomik dhe mbështet mundësi të reja punësimi në komunitetet e rrezikuara nga kultivimi dhe trafikimi i kanabisit, duke mbështetur kultivimin e bimëve aromatike mjekësore në zonën e Përmetit, si një alternativë e qëndrueshme ekonomikisht ndaj kultivimit të kanabisit. Fletë informuese

Read More

4ALL – Turizëm i Aksesueshëm për të Gjithë

Qëllimi kryesor i këtij projekti është të përmirësojë aksesueshmërinë e natyrës dhe trashëgimisë kulturore në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi, si dhe të mbledhë dhe promovojë informacion të saktë për turistët e moshuar, turistët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. Meqenëse aksesueshmëria është e lidhur drejtpërdrejt me qëndrueshmërinë, projekti do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin […]

Read More

Biodrini – Rritja e Biodiversitetit në Basenin e Lumit Drin nëpërmjet Menaxhimit të Integruar të Basenit Ujëndarës

Ky projekt është pjesë e Programit Ndërkufitar Shqipëri-Kosovë IPA II. Objektivi i përgjithshëm është mbrojtja e mjedisit dhe përmirësimi i biodiversitetit përgjatë pellgut të lumit Drin. Aksioni do të zbatohet në bashkitë Kukës, Has dhe Tropojë në Shqipëri dhe në bashkinë e Rahovecit në Kosovë. Burimet mjedisore dhe biodiversiteti i kësaj zone nuk kanë marrë […]

Read More

Climate Bridges – Forcimi i Mbrojtjes Klimatike përmes Bashkëpunimit

Projekti Climate Bridges forcon mbrojtjen e klimës në vargmalin Dinarides në Ballkanin Perëndimor duke krijuar një platformë rrjeti (Dinaric Climate Network – DCN) dhe duke zhvilluar strategji për zbutjen e klimës dhe koncepte zbatimi për rajonet pilot në Dinarike. Fletë informuese

Read More

Cult2Routes – Zhvillimi i Turizmit Kulturor duke Zbuluar Shtigje Malore dhe Destinacione Kulturore në Zonën Ndërkufitare

Cult2Routes implementohet në zonat turistike të bashkive Nestorio, Greqi dhe Tepelenë, Shqipëri. Qëllimi parësor i projektit është të zgjerojë produktin turistik të zonave tërheqëse duke përmirësuar objektet turistike dhe kulturore përmes restaurimit të monumenteve të kulturës dhe duke zhvilluar shtigje për ecje dhe shtigje kulturore me sinjalistikë të përshtatshme, panele informacioni dhe hartografi të përshtatshme […]

Read More

4PLUS- Ndërgjegjësimi Publik, Gatishmëria, Pjesëmarrja dhe Koordinimi për një Mbrojtje Civile Gjithëpërfshirëse

Dokumenti i BE-së “Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në Evropë” thekson rritjen e rrezikut të dëmtimit të njerëzve, infrastrukturës dhe mjedisit për shkak të ndryshimit të klimës, dhe tërheqin vëmendjen për nevojën për veprim paraprak dhe reagim në politika e shteteve anëtare. Gjithashtu, siç përmenden edhe në “Programin Ndërkufitar IPA II Interreg Shqipëri – Greqi 2014-2020”, […]

Read More

Ndarja në Burim e Mbetjeve Bashkiake në Bashkinë Berat

Paketa e Ekonomisë Qarkulluese e BE-së dhe Marrëveshja e Gjelbër Evropiane kanë shtuar vëmendjen te ndarja e mbetjeve në burim. Për këtë qëllim, ky projekti që zbatohet në Bashkinë e Beratit, do të mundësojë prokurimin me sukses të pajisjeve, planifikimin e fushatës së komunikimit dhe nisjen e shërbimeve të reja për ndarjen nga burimi të […]

Read More