Projekti i Reduktimit te Korrupsionit nga Shoqëria Civile Shqiptare

Ky projekt ka filluar në janar 2002 , me bashkinë e Elbasanit për të parandaluar dhe zvogëluar mundësitë për korrupsion dhe të krijojë një sistem për të zbuluar dhe për të ndërmarrë veprime korigjuese mbi rastet e korrupsionit në këtë bashki. Lexo më shumë

Read More

MATRICA E KOMPETENCAVE E VETËQEVERISJES VENDORE

Reforma më e fundit e decentralizimit në vend ka filluar me ligjin 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe me ligjin 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; dhe vazhdon më tej me analizën e ligjeve sektoriale në mënyrë që të ndihmojë në harmonizimin e shpërndarjes së autoritetit në të dy nivelet qeverisëse për secilën fushë të […]

Read More

Bashki të Forta – Forcimi i Rolit të Sekretariatit të Këshillit Bashkiak

Helvetas Swiss Intercooperation i është dhënë mandati nga SDC për të zbatuar programin “Bashki të Forta” (BF) në Shqipëri. Pas një reforme administrative-territoriale dhe një procesi decentralizimi që nënkupton për bashkitë territore më të mëdha për tu administruar dhe funksione të shtuara, projekti mbështet bashkitë për të përmirësuar shërbimet publike duke siguruar një menaxhim të […]

Read More

Bashkitë e forta

Qëllimi i projektit ishte kryerja e një vlerësimi për të identifikuar mundësitë për të përmirësuar dhënien e shërbimeve bashkiake në të gjithë territorin kombëtar. Vlerësimi mundësoi identifikimin e një numri të kufizuar zgjidhjesh që mund të zbatohen nga një numër i madh i bashkive. Lexo më shumë

Read More

Indeksi i Transparencës për Buxhetin 2008 dhe 2009

International Budget Partnership bashkëpunon me shoqërinë civile në gjithë botën për të përdorur analizën e buxhetit dhe advokimin si një mjet për të zhvilluar qeverisjen dhe për të ulur varfërinë. IKU merr pjesë dy herë si partneri për Shqipërinë në Pyetësorin e Transparencës së Buxhetit 2008 dhe 2009 si një nga organizatat civile partnere nga […]

Read More

Ndërgjegjësimi dhe Këshillimi ligjor për regjistrimin e pasurive në rrethin e Pogradecit

Qellimi kryesor i projektit synon qe te siguroje asistence ligjore dhe teknike per qytetaret ne menyre qe ata te ushtrojne te drejtat e tyre mbi pronat duke regjistruar pasurite, sigurimin e titujve te pronesises dhe perdorimin e tyre. Lexo më shumë

Read More

Vlerësimi i Asistencës Teknike të Zyrave të Kontrollit të Nivelit të Parë (ZKNP) në Shqipëri

Shkarko: Vlerësimi i Asistencës Teknike të Zyrave të Kontrollit të Nivelit të Parë (ZKNP) në Shqipëri

Read More

Organizimi i eventeve publike për të rritur pjesëmarrjen e shoqërisë civile në mbështetjen e Reformës Administrative Territoriale

IKU nëpërmjet PNUD organizoi dhe drejtoi 12 konsultime me publikun në katër qarqet e vendit – Korcë, Elbasan, Tiranë dhe Durrës, për diskutimin e dy varianteve të konfigurimit të hartes së Shqiperisë (me 39 ose me 49 Zona Funksionale) të miratuara nga komisioni i posaçëm parlamentar në kuader të reformës administrative territoriale, në këndveshtrimin e […]

Read More

Vlerësim i Situatës së Qeverisjes Vendore

Projekti i STAR 2 është zhvilluar në vijimësi të paraardhësit të tij, STAR, si dhe në përputhje me asistencën e partnerëve të shumtë për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe administrative në nivel vendore. Duke marrë në konsideratë sa më lart, Projekti i STAR 2 do të ketë një mbulim kombëtarë ku do përfitojnë të 61 […]

Read More