4PLUS- Ndërgjegjësimi Publik, Gatishmëria, Pjesëmarrja dhe Koordinimi për një Mbrojtje Civile Gjithëpërfshirëse

Dokumenti i BE-së “Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në Evropë” thekson rritjen e rrezikut të dëmtimit të njerëzve, infrastrukturës dhe mjedisit për shkak të ndryshimit të klimës, dhe tërheqin vëmendjen për nevojën për veprim paraprak dhe reagim në politika e shteteve anëtare. Gjithashtu, siç përmenden edhe në “Programin Ndërkufitar IPA II Interreg Shqipëri – Greqi 2014-2020”, fatkeqësitë natyrore apo të shkaktuara nga njeriu paraqesin sfida të ndjeshme ndaj zhvillimit të qëndrueshëm, kryesisht në zonën ndërkufitare. Në veçanti zjarret dhe përmbytjet, gjithnjë e më tepër kanë ndikime ndërkufitare, duke e bërë të domosdoshme qasjen e përbashkët ndaj këtyre fenomeneve. Por, pavarësisht se ndërhyrja ndaj këtyre rasteve po merrmë tepër vëmendje në të dy shtetet, ende mungojnë udhëzimet strategjike për të asistuar PAK dhe moshën e tretë, duke i ekspozuar ata ndaj rreziqeve tëndryshme.

Objektivat e këtij projekti janë të rrisë njohuritë dhe aftësitë e autoriteteve dhe komuniteteve vendore në përgatitjen dhe menaxhimin e pasojave të shkaktuara nga rreziqet natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu, veçanërisht për mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara dhe të moshuarve.

Fletë informuese

April 8, 2022