Rreth Nesh

Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) heton problemet sociale dhe ekonomike me të cilat përballet vendi, së bashku me politikat e qeverisë qendrore dhe vendore të hartuara për zgjidhjen e tyre. Misioni i IKU-t në këtë sipërmarrje është ndërgjegjësimi i shoqërisë dhe mprehja e të menduarit kritik për këto probleme dhe ndikimin e politikave qeveritare, me qëllim përfundimtar përmirësimin e cilësisë së vendimmarrjes dhe zbatimit në nivel qendror dhe vendor.

Instituti i Kërkimeve Urbane është një organizatë jofitimprurëse dhe joqeveritare e themeluar nga një grup profesionistësh të pavarur, i krijuar me Vendim të Gjykatës së Tiranës më 28 maj 1999. Forumi më i lartë është Bordi i Trustit, i përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv, i cili zgjidhet nga Bordi. Struktura organizative përbëhet nga tre departamente kryesore: (I) Zhvillimi; (II) Hulumtimi; dhe (III) Financa dhe Administrata.

Filozofia e përgjithshme e menaxhimit të URI-së është decentralizimi i detyrave, autoritetit dhe përgjegjësisë midis grupit të ekspertëve. Grupi i ekspertëve përgatit projekt propozime, kryen kërkime, zhvillon analiza dhe propozon zgjidhje. Në varësi të kërkesave specifike të klientëve dhe shërbimit të kërkuar, IKU bashkëpunon edhe me ekspertë me kohë të pjesshme.

Zyrat e IKU-t ndodhen në qendër të Tiranës, ndërsa kontaktet me institucionet, ekspertët dhe koordinatorët vendas janë vendosur pothuajse në të gjithë vendin.

Statement of Zero Tolerance

Instituti i Kërkimeve Urbane është i përkushtuar ndaj politikave dhe veprimeve publike transformuese, drejt zhvillimit të qëndrueshëm të vendit, me qasje nga poshtë-lart, të bazuara në fakte dhe kosto-efektivitet, duke njohur rëndësinë e dialogut, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit në të gjitha nivelet qeveritare dhe institucionale në vend. Ekipi i URI me profesionistë të vjetër dhe të rinj të fushave të ndryshme ndajnë pasionin për punën dhe integritetin në kryerjen e saj.

Në mbështetje të këtyre vlerave, URI angazhohet për zero tolerancë për mashtrimin, keqmenaxhimin financiar dhe forma të tjera të keqpërdorimeve që përfshijnë punonjësit, organin ekzekutiv, organin drejtues, ofruesit e kontraktuar të mallrave ose shërbimeve, partnerët ose organizatat financuese, dhe çdo palë me të cilën URI hyn në një marrëdhënie kontraktuale.

Për ta siguruar këtë, URI miraton në nivelin e operimit të brendshëm legjislacionin shqiptar: ligjin 60, 2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, ligjin 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar, listën kombëtare të personave të deklaruar si financues të terrorizmit, e përditësuar, dhe politikën e Task

Forcës së Veprimit Financiar (FATF), Rekomandimi nr. 8 për organizatat jofitimprurëse.
Nën të njëjtin angazhim, operacionet e brendshme të URI do të përmirësohen çdo vit, sipas kërkesës, duke ndjekur vazhdimisht përmirësimin e politikave dhe masave ndërkombëtare dhe kombëtare për të siguruar zero tolerancë ndaj mashtrimit, keqmenaxhimit financiar dhe formave të tjera të keqpërdorimeve.

Fusha e Veprimtarisë
    Instituti i Kërkimeve Urbane vepron në këto fusha ekspertize:

  • Mjedisi dhe Turizmi;
  • Reformat Qeverisëse;
  • Infrastruktura dhe Shërbimet Publike;
  • Nismat Sociale.
Kërkime

Politikat publike janë më efektive kur hartohen të bazuara në të dhëna. IKU zhvillon analiza socio-ekonomike bazuar vetëm në të dhëna zyrtare nga institucionet shtetërore ose, në të kundërt, të dhëna të mbledhura nga anketat në terren të kryera nga IKU.

Instituti i Kërkimeve Urbane nuk mban qëndrime të pjesshme për çështjet socio-ekonomike; grupi i ekspertëve përbëhet nga profesionistë të pavarur, të cilët ndajnë pikëpamjet dhe rekomandimet që rrjedhin nga puna kërkimore.

Puna kërkimore e IKU-t frymëzon integritet, ndershmëri intelektuale dhe respekt midis institucioneve dhe organizatave me të cilat bashkëpunon, duke nxitur novacionin dhe debatin konstruktiv, ku diversiteti i opinioneve është i mirëpritur.

Stafi i IKU-t

Zana Vokopola

Drejtor Ekzekutiv

Entela Kallamata

Eksperte e Financës dhe Ekonomisë, Departamenti i Hulumtimit

Marinela Spahiu

Eksperte e Administrimit Publik, Departamenti i Hulumtimit

Edlir Vokopola

Drejtor, Departamenti i Planifikimit dhe Zhvillimit

Drini Nushi

Ekspert Ligjor, Departamenti i Hulumtimit

Era Kraja

Eksperte e Qëndrueshmërisë Mjedisore, Departamenti i Hulumtimit

Dritan Gorica

Inxhinier Mjedisi, Departamenti i Planifikimit dhe Zhvillimit

Ina Janushi

Eksperte e Financës dhe Burimeve Njerëzore, Zyra Administrative
Referenca

Gjatë 10 viteve të fundit kam pasur mundësinë të njoh nga afër punën e stafit në Institutin e Kërkimeve Urbane: profesionistë të përkushtuar me qëndrim të paanshëm dhe pjesëmarrës aktivë në zhvillime të rëndësishme të vendit, si Reforma Administrative dhe Territoriale dhe Strategjia Kombëtare e Decentralizimit.

Bledar Çuçi | Ministër i Shtetit për Qeverisjen Vendore

I rëndësishëm është fakti se, pavarësisht vështirësive të hasura në zbatimin e "ArTVision: Një kanal arti live" duke marrë parasysh kompleksitetin dhe dimensionin e tij ndërkombëtar, mirëmenaxhimi dhe këmbëngulja e IKU-t ndaj autoriteteve mbikëqyrëse bënë të mundur arritjen e një niveli përfundimtar të realizimit me 98% në emër të Ministrisë së Kulturës, duke përbërë një histori të suksesshme për projekte të përmasave të ngjashme.

Mirela Kumbaro | Ministër i Kulturës

IKU është një partner dhe konsulent i vlefshëm, që karakterizohet nga profesionalizmi dhe drejtësia në zhvillimin e projekteve të zhvillimit lokal dhe shpërndarjen e produkteve finale.

Viktor Tusha | Kryetar i Bashkisë Lezhë

IKU ka demonstruar se ka njohuri të thella mbi menaxhimin e performancës dhe zotëron kapacitete profesionale për të ndërtuar dhe operuar sisteme të qëndrueshme, të cilët kombinojnë matjen dhe raportimin e indikatorëve të burimeve, produkteve dhe rezultateve të objektivave për zhvillim dhe shërbime.

Niko Peleshi | Minister i Bujqësisë dhe Zhvilllimit Rural

IKU është, prej më shumë se pesë vitesh, organizata lider e një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri të quajtur "Rrjeti për Shërbimet Mjedisore". Ky rrjet synon të identifikojë çështje të rëndësishme mjedisore dhe t'i adresojë ato në nivel vendor dhe qendror, duke propozuar ndërhyrje dhe zgjidhje të qëndrueshme për rritjen e cilësisë së mjedisit.

Brian Williams | Përfaqësues Resident i UNDP-së në Shqipëri

Projektet e zbatuara nga IKU kanë shfaqur qëndrueshmëri pas përfundimit të tyre, çka konfirmon angazhimin serioz dhe profesionalizmin e punës së kryer nga kjo organizatë.

Romina Kuko | Zëvendësministër i Brendshëm

Shpreh konsideratën dhe vlerësimin maksimal për profesionalizmin dhe përkushtimin e kësaj organizate ndër vite, rezultat i një eksperience shumë vjeçare në fushën e mjedisit, ngritjes së kapaciteteve dhe planeve të zhvillimit lokal, dhe bashkëpunimin me donatorë prestigjiozë ndërkombëtarë.

Bashkim Shehu | Kryetar, Bashkia Kukës

Për shkak të aftësive të tyre të shkëlqyera organizative dhe profesionalizmit të tyre, unë e rekomandoj shumë IKU-n si partner në çdo projekt dhe sipërmarrje shkencore që lidhet me ofrimin e shërbimeve në bashkitë shqiptare.

Dr. Achim Lang | Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Zyrihut

IKU përqafon një mentalitet rritjeje. Stafi është i aftë dhe i përkushtuar; punojnë fort në ekip dhe bashkëpunimi dhe inovacioni janë pikat e tyre të forta.

Andi Kananaj | Drejtor Ekzekutiv, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

IKU ka marrë besimin e donatorëve dhe të Ministrisë për projektet madhore të zbatuara në zhvillimin e një sektori, tek i cili varen drejtpërdrejt zhvillimi i sektorëve më të gjerë të mjedisit dhe turizmit në vend. Këtë besim IKU e ka fituar me profesionalizmin e treguar në tashmë dy dekada dhe përkushtimin për të ngritur standardet dhe përshpejtuar ritmet e zhvillimit të tij, në nivel strategjik njëkohësisht vendor dhe kombëtar. Mbi këtë bazë, Ministria kërkon vazhdimisht mbështetjen e IKU-t për trajtimin e çështjeve të mjedisit në vend, si një partner kyç për përmbushjen e qëllimit të punës së saj.

Ornela Çuçi | Zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit

Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Instituti I Kërkimeve Urbane kanë shkëmbyer një eksperiencë sa shkencore dhe praktike në kuadër të përpjekjeve të suksesshme për të garantuar menaxhimin e qëndrueshëm të tokës nëpërmjet pyllëzimit, ndarjes së eksperiencave më të mira dhe rritjes së kapaciteteve të aktorëve lokalë dhe qëndrorë, duke u bërë një shembull i suksesshëm i kryqëzimit të kërkimit akademik dhe zbatimit praktik.

Fatbardh Sallaku | Rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës

Gjatë vitit të kaluar, kam marrë ndihmën e Institutit të Kërkimeve Urbane për shërbime të shumta, duke përfshirë rishikim të planit të biznesit, analizë ligjore dhe ekonomike, ngritjen e kapaciteteve dhe inxhinieri mjedisore. Konsulentët e IKU-t treguan ekspertizë të shkëlqyer dhe trajtuan me shpejtësi fushat që kishin nevojë për përmirësim. Rezultatet dhe reagimet ishin të shkëlqyera. Falë konsulencës së tyre ne ishim në gjendje të transformonim modelin tonë të biznesit.

Evis Gjebrea | Zv. Drejtor, UKT
Donator
Anëtarësime dhe Çertifikime
IKU është Këshilltar i Autoritetit Kombëtar të Përcaktuar të Shqipërisë në Fondin e Gjelbër të Klimës (GCF), Anëtar i Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), Anëtar i Shoqatës Evropiane për Demokracinë Vendore (ALDA), Anëtar i Grupit të Punës së Shoqërisë Civile Shqiptare për Kapitullin 27 të Acquis së BE-së, Anëtar Bordi i Këshillit Shqiptar të Shoqërisë Civile 2017-2021.
IKU mban Certifikatën ISO 9001.