Hartimi i Politikave Zhvilluese në Shqipëri 2: “Zbatimi i Politikave dhe Planeve të Veprimit në Sektorin e Ujit”

Procesi i reformave administrative për Rishikimi dhe përmirsimi i Modelit ekzistues standart të Marrëveshjes së Performancës mes një ndërmarrjeje dhe zotëruesve të aksioneve të së njëjtës ndërmarrje. IKU në bashkepunim me Ministrite e linjes, propozoi krijimin e një pakete me rregulla dhe instruksione, për institucionalizimin e zbatimit të Planit të Biznesit dhe Marrëveshies së Performancës.

Lexo më shumë

March 11, 2017