Ndarja në Burim e Mbetjeve Bashkiake në Bashkinë Berat

Paketa e Ekonomisë Qarkulluese e BE-së dhe Marrëveshja e Gjelbër Evropiane kanë shtuar vëmendjen te ndarja e mbetjeve në burim. Për këtë qëllim, ky projekti që zbatohet në Bashkinë e Beratit, do të mundësojë prokurimin me sukses të pajisjeve, planifikimin e fushatës së komunikimit dhe nisjen e shërbimeve të reja për ndarjen nga burimi të […]

Lexo më shumë
UKT – Programi i Përmirësimit të Performancës Financiare dhe Operacionale, Programi i Pjesëmarrjes së Grupeve të Interesit

Themeluar në 1939, UKT është një ndërmarrje bashkiake që ofron shërbimin e furnizimit me ujë si dhe mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura për Bashkitë Tiranë, Vorë dhe Kamëz. Studime dhe dokumente ekzistuese tregojnë se aktualisht UKT po përballet me një numër sfidash që lidhen me: gjendjen e amortizuar të rrjetit të ujësjellësit […]

Lexo më shumë
Përmirësimi i Ofrimit të Shërbimeve Mjedisore nëpërmjet “Teknikës me Vëzhgues të Trajnuar”

In the project, a group of observers will be included and trained to use a unified system “Trained Observer Ratings” (TOR), which will monitor and evaluate the provision of two environmental services:1. Collection, removal and treatment of municipal solid waste: evaluation of waste collection points and containers;2. Maintenance of parks, gardens and public green spaces. […]

Lexo më shumë
Promovimi i Parandalimit të Mbetjeve dhe Riciklimi në Zonën Ndërkufitare – Less Waste II

Menaxhimi i duhur i mbeturinave mbetet një problem në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi. Janë bërë hapa drejt Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, por ende ka shumë për të bërë. Sipas raportit “Menaxhimi i Mbeturinave Komunale” të Agjencisë Evropiane të Mjedisit, në Shqipëri kërkohet urgjentisht ngritja e një sistemi të veçantë të grumbullimit për mbeturinat e ngurta […]

Lexo më shumë
Zbatimi i Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve në Bashkinë Lezhë

Qëllimi i projekt është të mbështesë Bashkinë Lezhë në zbatimin e planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve, në mënyrë që të përmirësoj menaxhimin financiar dhe qëndrueshmërinë ekonomike të sektorit. Kliko për më shumë informacion

Lexo më shumë
Kërkim Rajonal mbi Instrumentet Ekonomike të Menaxhimit të Mbetjeve të Zbatuara në Vendet e Evropës Juglindore

SEE countries, namely Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Greece, Ukraine and Serbia, face common challenges on solid waste management. Local governments are struggling to cope with the growing volumes of waste; basic waste service provision is mostly concentrated in urban areas, and illegal dumpsites are a frequent sight, especially in rural areas. […]

Lexo më shumë
Asistencë Teknike për Sistemin e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta për dy Bashki të Përzgjedhura të Shqipërisë

Ky projekt pason asistencën e më mëparshme ofruar në kuadër të programeve CARDS dhe IPA në mbështetje të sektorit të mjedisit dhe ndryshimit të klimës në Shqipëri.Në një takim të Komitetit Drejtues të projektit më 31 korrik 2019, dhe mbi bazën e një rishikimi të kujdesshëm të rezultateve të arritura deri më sot dhe ndikimeve […]

Lexo më shumë
Shërbime Komunale të Qëndrueshme – Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta

Në kuadër të këtij projekti, IKU do të ndërtojë një sistem të integruar të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në disa komuna, parashikuar të kalojë në disa faza (në terma afatmesëm-afatgjatë) për të mbulur të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me Planin vendor/kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve si dhe në përputhje me synimet e […]

Lexo më shumë
Buxheti 2017-2019  Bashkia Kukës

Bashkia Kukës është vijë e parë hyrëse atraktive e vendit në kufirin veri-lindor që u ofron qytetarëve të tij mirëqenie, dhe mundësi për kthimin e potencialeve të pasura natyrore, kulturore e sociale në vlera ekonomike e sociale Lexo më shumë

Lexo më shumë