Financimi i Shërbimeve Mjedisore pas Ndarjes Administrativo-Territoriale

Ky projekt zbatohet nga rrjeti i organizatave “AULEDA”, “Unë, Gruaja”, “Qendra për Zhvillim Komunitar, Sot për të Ardhmen”, “Tjetër Vizion”, “Fondacioni Gjirokastra” dhe “Instituti i Kërkimeve Urbane” i cili është partneri lideri i rrjetit. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Manual “Pjesëmarrja Qytetare”

Aktivitet e këtij projekti synonin të siguronin përfshirjen dhe mbështetjen qytetare për vendosjene tarifave të reja të shërbimeve publike, në vecanti tarifat e ujit dhe të pastrimit, tarifa të caktuaranë bazë të kostos së përllogaritur nga vetë njesitë e qeverisjes vendore. Gjatë diskutimeve nëpërqytetet ku zbatohet ky projekt, u diskutua për reagimet që do te […]

Lexo më shumë
Udhëzues për Menaxhim Asetesh në nivel lokal

Ky projekt është në kuadër të përmirësimit të qeverisjes vendore në drejtim të menaxhimit të aseteve që është pjesë e rëndësishme e qeverisjes së mirë vendore. Njësitë LG kanë filluar të zhvillojnë përvojën e tyre në menaxhimin e aseteve. Ky projekt ndihmoi bashkinë e Korçës në zhvillimin e një PPP për zhvillimin e tokës dhe […]

Lexo më shumë
Trajnime dhe Pergatitja e Moduleve per Planifikimin Strategjik dhe Operacional ne Nivel Lokal.

Konsulentet e huaj te IKU-t dhe SIPU International kane bere dhe dhene nje trajnim 5 ditorper Planifikimin Strategjik dhe Operacional ne Nivelin e Qeverisjes Vendore. Modulipermban te gjithe elementet e nevojshem qe ndihmojne NjQV te ngrejne kapacitetet e stafit tetyre teknik dhe ne te njejten kohe te lehtesojne hartimin dhe zbatimin e planifikimit strategjikdhe operacional, […]

Lexo më shumë
Krijimi i kapaciteteve në pushtetin lokal për zbatimin e ligjit për huamarrjen dhe administrimin e taksave lokale

This project consisted in organization of 2 days training sessions for “Building up capacities in the local governing units for implementation of new law on local borrowing and administration of local taxes” from the Urban Research Institute (URI) in cooperation with Institute for Local and Regional Democracy (ILRD). Realization of this project was funded by […]

Lexo më shumë
Trajnim për Inventarizimin dhe Transferimin e Pronësisë së Pronave Publike tek Njesitë e Qeverisjes Vendore

The Urban Institute (UI) and the Agency for Inventory and Transfer of Public Property (AITPP), with the support of the Ministry of Local Government and Decentralization (MoLGD) jointly agreed to work on a pilot project on inventory and transfer of public properties to LG. The project involved seven local government units selected based on several […]

Lexo më shumë
Buxhetimi dhe Monitorimi me Pjesëmarrje në Korçë dhe Pogradec

Projekti synoi forcimin e pjesëmarrjes së komunitetit dhe shoqërisë civile në Qeverisje, nëpërmjet angazhimit të tyre në të gjitha fazat e ciklit të buxhetit që lidhet me: identifikimin e investimeve sipas nevojave lokale, vlerësimin e kapaciteteve për të mbështetur projektet, përgatitjen e propozimit të buxhetit në këshill, mbikëqyrjen e proçesit të miratimit të buxhetit, monitorimin […]

Lexo më shumë
Planifikimi Urban me Pjesëmarrje në Bashkinë e Orikumit

Planifikimi Urban me Pjesemarje (PUP) në Orikum, është hartuar me qëllim që të përmirësojë qeverisjen vendore dhe besimin në bashkinë e Orikumit duke: (i) ngritur kapacitetet e zyrtareve lokal dhe grupeve qytetare për t’u përfshirë në konsultime që janë të fokusuara dhe orientuar drejt zgjidhjes se problemeve te komunitetit dhe, (ii) prezantimi i mekanizmave afatgjate […]

Lexo më shumë