Hartimi i Objektivave të OZHM për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet si dhe Treguesit për Kushtet Lokale në ECA (Gjeorgji, Taxhikistan, Shqipëri)

Gjatë fazës së tranzicionit dhe me ndryshimet politike në fillim të viteve ‘90, sektori i ujit dhe kanalizimeve në Shqipëri kaloi nëpermjet disa reformave problematike që vazhdojnë të kenë nevojë për zgjidhje. Pavaresisht përpjekjeve të qeverisë dhe ndihmës së donatorëve, gjendja e ofrimit të ujit të pijshëm dhe shërbimi i kanalizimeve të ujrave të zeza […]

Lexo më shumë
Buxhetimi me Pjesëmarrje në Shqipëri

Banka Botërore në bashkëpunim me Institutin e Kerkimeve Urbane (IKU) dhe dy organizata të tjera shqiptare: NACSS dhe Co-Plan ndërmori iniciativa për të forcuar pjesëmarrjen qytetare në procesin e qeverisjes vendore në Shqipëri duke: – ngritur aftësitë drejtuese të zyrtareve të qeverisjes vendore e të shoqërise civile për t’u angazhuar në këshillime që janë të […]

Lexo më shumë
Ruajtja e Biodiversitetit në Lagunën e Patokut dhe Lumenjve Ishëm dhe Mat

Projekti do të përmbushë qëllimin duke arritur tre objektiva, të cilat plotësojnë gjithashtu tre komponentët e projektit: Vlerësimi i statusit aktual të biodiversitetit dhe përgatitja e Planit të Menaxhimit të Integruar të Ujërave; Implementimi i praktikave të mira menaxhuese për të rritur biodiversitetin dhe reduktimin e kërcënimeve nëpërmjet zhvillimit të iniciativave rehabilituese; Ngritja e vetëdijes […]

Lexo më shumë
Vlerësimi i Mangësive në Zbatimin e Strategjisë dhe Planit Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve

Shqipëria është angazhuar ne përmbushjen e kërkesave të Marrëveshjes për Asocjim dhe Stabilizimit. Në fushën e mjedisit, lidhur me menaxhimin e mbetjeve, Raporti i fundit Progresit nga KE vlerëson se ka mangësi në zbatimin e politikave kombëtare, gjithashtu ndarja në burim e mbetjeve akoma mbetet në nivele shume të ulëta gjithashtu dhe riciklimi i këtyre […]

Lexo më shumë
Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve dhe Edukimi Mjedisor në Bashkinë e Beratit

Objektivi kryesor i këtij projekti është rritja e riciklimit, zgjerimi i mblulimit me shërbimin e grumbullimit të diferencuar të mbetjeeve, duke mbuluar të gjithë qytetin e Beratit, pa komunat që janë bashkuar kohët e fundit, në përputhje me kërkesat e Strategjisë dhe Planit Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, të cilat janë edhe kërkesë […]

Lexo më shumë
Aksesi në Ujë dhe Kanalizime në Vendbanimet Informale dhe Zonat Rurale të Pesë Rretheve të Shqipërisë

Objektivi i projektit është përgatitja e dy studimeve në lidhje me aksesin në ujit dhe kanalizime: njëri në zonat urbane informale të 5 qyteteve Saranda, Gjirokastra, Lezha, Pogradeci, dhe Vlora si dhe tjetri në zonat rurale përreth këtyre qyteteve. Në zonat urbane informale u zhvilluan 200 intervista, ndërsa në ato rurale 700 intervista. IKU zhvilloi […]

Lexo më shumë
Përmirësimi i Shërbimeve Vendore me Pjesëmarrjen e Vëzhguesve të Kualifikuar

Ky projekt i zbatuar ne ketë Komunë i shërbeu jo vetëm përmirësimit te metodës se buxhetimit me pjesëmarrjen e qytetareve, por i gjithë dokumentacioni analitik i vlerësimit te cilësisë aktuale te rrugëve dhe pastrimit për çdo fshat, saktësoi treguesit baze te rezultatit, qe do te ndihmojnë stafin për përcaktimin e objektivave te qarta gjate proceseve […]

Lexo më shumë
Fushata e Pastrimit të Mbetjeve dhe Menaxhimi i Mbetjeve në Bashkinë e Lezhës

Iniciativa filloj me levizjen BELLS me ndërgjegjësimin dhe lobimin mbi çështjet mjedisore dhe më pas u ndoq nga projekti me titull “Fushata e pastrimit të mbetjeve dhe menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë e Lezhës” financuar nga Ambasada Hollandeze dhe zbatuar nga Instituti i Kërkimeve Urbane dhe Bashkia Lezhë. Pasi faza fillestare u zbatua në mënyrë […]

Lexo më shumë
Plani i Investimeve Kapitale me Pjesëmarrje – Kavajë

Dokumenti i Plani të Investimeve Kapitale (PIK) përmban listën e projekteve të përzgjedhura nga komisioni qytetar për një periudhë 3-5 vjeçare. Ky dokument permban: 1. Përshkrim të shkurtër për çdo projekt; 2. Koston e plotë të projektit dhe koston e financimit sipas viteve dhe për çdo fazë (projekt,tender,ndërtim etj); 3. Paraqitjen urbanistike dhe foton e […]

Lexo më shumë