Ruajtja e Biodiversitetit në Lagunën e Patokut dhe Lumenjve Ishëm dhe Mat

Projekti do të përmbushë qëllimin duke arritur tre objektiva, të cilat plotësojnë gjithashtu tre komponentët e projektit:

  1. Vlerësimi i statusit aktual të biodiversitetit dhe përgatitja e Planit të Menaxhimit të Integruar të Ujërave;
  2. Implementimi i praktikave të mira menaxhuese për të rritur biodiversitetin dhe reduktimin e kërcënimeve nëpërmjet zhvillimit të iniciativave rehabilituese;
  3. Ngritja e vetëdijes të palëve të interesuara, në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëria e përpjekjeve për ruajtje.

Fletë informuese

March 11, 2017