Ruajtja e Biodiversitetit në Lagunën e Patokut dhe Lumenjve Ishëm dhe Mat

Projekti do të përmbushë qëllimin duke arritur tre objektiva, të cilat plotësojnë gjithashtu tre komponentët e projektit: 1. Vlerësimi i statusit aktual të biodiversitetit dhe përgatitja e Planit të Menaxhimit të Integruar të Ujërave 2. Implementimi i praktikave të mira menaxhuese për të rritur biodiversitetin dhe reduktimin e kërcënimeve nëpërmjet zhvillimit të iniciativave rehabilituese 3.Ngritja e vetëdijes të palëve të interesuara, në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëria e përpjekjeve për ruajtje.

Lexo më shumë

March 11, 2017