Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve dhe Edukimi Mjedisor në Bashkinë e Beratit

Objektivi kryesor i këtij projekti është rritja e riciklimit, zgjerimi i mblulimit me shërbimin e grumbullimit të diferencuar të mbetjeeve, duke mbuluar të gjithë qytetin e Beratit, pa komunat që janë bashkuar kohët e fundit, në përputhje me kërkesat e Strategjisë dhe Planit Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, të cilat janë edhe kërkesë për integrimin në BE.

Lexo më shumë

March 11, 2017