Vlerësimi i Aksesit në Furnizimin më Ujë të Pijshëm dhe Largimin e Ujerave të Ndotura

Përdorimi dhe zhvillimi i kapaciteteve të rrjetit të përfituara gjatë fazës së dyte të projektit më interes informimin e qytetarëve dhe niveleve të ndryshme të qeverisjes në lidhje me nivelin dhe cilesinë e shërbimit të sigurimit të ujit të pijshëm dhe të largimit të ujërave të ndotura. Përditësimi dhe përmirësim i bazës së të dhënave […]

Lexo më shumë
Vendosja e një sistemi Monitorim-Vlerësimit për Projektin e Burimeve Ujore dhe Vaditjes

Qëllimi i kësaj konsulence është të zhvillojë një sistem Monitorimi dhe Vlerësimi (M&E) dhe që do të ndihmojë të vlerësojë nëse Projekti po arrin objektivat e tij të synuara, është zbatuar në mënyrë efikase dhe nëse është duke arritur target-grupet e synuara. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Anketimi i Përfituesve dhe vlerësimi i ndikimit të rezultateve të projektit

Projekti aktualisht konsiston në ndihmesën e Qeverinë së Shqipërisë në zhvillimin, turizmin e qëndrueshëm në Bregdetar Jugor të Shqipërisë përmes mbështetjes së investimeve në (i) infrastrukturën Publike për Mjedisin e Rrezikuar dhe Shërbimeve Bashkiake; (ii) Rehabilitimin dhe kontrollin e rreziqeve të ndotjes nga ish ndërrmarja kimike të Porto Romanos, dhe (ii) Përmirësime në Infrastrukturën e […]

Lexo më shumë
Menaxhimi i Mbetjeve dhe Mbrojtja Mjedisore, Bashkëpunimi Ndërkufitar IPA, Shqipëri-Kosovë

Objektivi specifik i projektit është të rris njohuritë dhe angazhimin e 5000 studentëve, 300 mësuesve dhe 1000 qytetarëve në rajon në benefitet e menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve dhe riciklimin për mbrojtjen mjedisore dhe zhvillimin ekonomik. Mungesa e ndërgjegjësimit, edukimit dhe aktivitetit në mesin e qytetarëve mbi çështjet mjedisore ka qenë determinuese mbi normat e […]

Lexo më shumë
Planifikimi Urban me Pjesëmarrje

Instituti i Kërkimeve Urbane është kontraktuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri për të zbatuar projektin “Planifikimi Urban me Pjesemarrje”. Pas përzgjedhjes së qeverisë vendore që do të përfshihej në këtë projekt, që është Kavaja, IKU ka filluar me zbatimin e projektit. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Riciklimi dhe standardi i mbetjeve në Lezhë

Objektivi kryesor i projektit është zgjerimi i mbledhjes së ndarë të mbetjeve që kryhet deri më tani në qytetin e Lezhës. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Sukseset e Qeverisjes Vendore në Shqipëri – Vizita Studimore brënda vendit

Qëllimi i projektit ishte të ekspozonte eksperiencat e suksesshme për 14 bashkitë pjesmarrese në këtë projekt. Lexo më shumë

Lexo më shumë
Shërbime të Qëndrueshme Bashkiake

Qëllimi i kësaj konsulence është mbështetja e Bashkive dhe Programit “Shërbime të Qëndrueshme Bashkiake” të GIZ-it për të zhvilluar dhe planifikuar zbatimin e projekteve pilot të mundshme dhe konkrete të menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve të ngurta në katër qytete duke derivuar nga PMMN. Fletë informuese

Lexo më shumë