Vlerësimi i Aksesit në Furnizimin më Ujë të Pijshëm dhe Largimin e Ujerave të Ndotura

Përdorimi dhe zhvillimi i kapaciteteve të rrjetit të përfituara gjatë fazës së dyte të projektit më interes informimin e qytetarëve dhe niveleve të ndryshme të qeverisjes në lidhje me nivelin dhe cilesinë e shërbimit të sigurimit të ujit të pijshëm dhe të largimit të ujërave të ndotura. Përditësimi dhe përmirësim i bazës së të dhënave të autoriteteve përkatëse si dhe dhënia e prioritetit të zgjidhjes së problemeve më emergjente nga këto autoritete. Rritja informimit publik në lidhje me ofrimin e këtyre shërbimeve nga ana e ndërmarrjeve UK sh.a. Mbështetje dhe përgjithësim i ekspertizës së rrjetit në vlerësimin e nivelit të aksesit të popullsisë në rrjetin e furnizimit me ujë dhe të largimit të ujërave të ndotura si dhe hartëzimi e përqindjeve të aksesit në këto shërbime.

Fletë informuese

March 11, 2017