Vendosja e një sistemi Monitorim-Vlerësimit për Projektin e Burimeve Ujore dhe Vaditjes

Qëllimi i kësaj konsulence është të zhvillojë një sistem Monitorimi dhe Vlerësimi (M&E) dhe që do të ndihmojë të vlerësojë nëse Projekti po arrin objektivat e tij të synuara, është zbatuar në mënyrë efikase dhe nëse është duke arritur target-grupet e synuara.

Lexo më shumë

March 11, 2017