Sistemi i Matjes, Raportimit dhe Verifikimit të Ndryshimeve Klimatike në Shqipëri: Shkarkimet dhe Zbutja

Si palë e Marrëveshjes së Parisit dhe kandidate për anëtarësim në BE, Shqipëria duhet të raportojë të dhënat dhe veprimet për ndryshimet klimatike. Për këtë qëllim, duhet të krijohet dhe zbatohet një sistem kombëtar për matjen, raportimin dhe verifikimin (MRV) e të dhënave të ndryshimeve klimatike. Kjo nuk është arritur ende.

Ky projekt për gatishmërinë dhe mbështetjen përgatitore do të ndihmojë në krijimin e një sistemi kombëtar MRV për (i) shkarkimet e gazrave serrë (GS) dhe (ii) veprimet zbutëse. Ky sistem është thelbësor për përmirësimin e cilësisë së të dhënave kombëtare të ndryshimeve klimatike dhe informacionit mbi vendimmarrjen. IKU do të asistojë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (AKM) në përcaktimin e metodave kombëtare MRV të shkarkimeve të GS-ve, si edhe Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, ministritë e linjës, INSTAT-in, sektorin privat dhe njësitë e qeverisjes vendore me krijimin e strukturave administrative, procedurave dhe proceseve për sigurimin e të dhënave për AKM.

Krijimi dhe zbatimi i sistemit MRV do të mbështesë përmirësimin e cilësisë së raportimit kombëtar për ndryshimet klimatike, si dhe mobilizimin e financimit të klimës nga donatorët ndërkombëtarë.

Fletë informuese

November 8, 2022