Anketimi i Përfituesve dhe vlerësimi i ndikimit të rezultateve të projektit

Projekti aktualisht konsiston në ndihmesën e Qeverinë së Shqipërisë në zhvillimin, turizmin e qëndrueshëm në Bregdetar Jugor të Shqipërisë përmes mbështetjes së investimeve në (i) infrastrukturën Publike për Mjedisin e Rrezikuar dhe Shërbimeve Bashkiake; (ii) Rehabilitimin dhe kontrollin e rreziqeve të ndotjes nga ish ndërrmarja kimike të Porto Romanos, dhe (ii) Përmirësime në Infrastrukturën e Komunitetit dhe Revitalizimin dhe Rritjen e Burimeve Arkitekturore dhe Kulturore.

Lexo më shumë

March 11, 2017