Hartimi i Objektivave të OZHM për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet si dhe Treguesit për Kushtet Lokale në ECA (Gjeorgji, Taxhikistan, Shqipëri)

Gjatë fazës së tranzicionit dhe me ndryshimet politike në fillim të viteve ‘90, sektori i ujit dhe kanalizimeve në Shqipëri kaloi nëpermjet disa reformave problematike që vazhdojnë të kenë nevojë për zgjidhje. Pavaresisht përpjekjeve të qeverisë dhe ndihmës së donatorëve, gjendja e ofrimit të ujit të pijshëm dhe shërbimi i kanalizimeve të ujrave të zeza në Shqipëri paraqitet në gjendje kritike.

Në kuadër të këtij projekti, u realizua një studim analitik, që shpjegon treguesit plotësues dhe metodën për prezantimin e tyre, bashkë me treguesit e strukturës globale, si edhe analiza e kostove dhe institucioneve të Shqiperisë për krijimin e një sistemi statistikor të besueshëm për monitorimin e treguesve plotësues.

Fletë informuese

March 11, 2017