Aksesi në Ujë dhe Kanalizime në Vendbanimet Informale dhe Zonat Rurale të Pesë Rretheve të Shqipërisë

Objektivi i projektit është përgatitja e dy studimeve në lidhje me aksesin në ujit dhe kanalizime: njëri në zonat urbane informale të 5 qyteteve Saranda, Gjirokastra, Lezha, Pogradeci, dhe Vlora si dhe tjetri në zonat rurale përreth këtyre qyteteve.

Në zonat urbane informale u zhvilluan 200 intervista, ndërsa në ato rurale 700 intervista. IKU zhvilloi edhe 12 diskutime në fokus grup. Raporti dokumentoi çështje sociale dhe mjedisore, dhe gjithashtu dha rekomandime mbi mënyrat eficiente dhe mjetet e nevojshme për të siguruar akses në shërbimet ujore
dhe kanalizime.

Fletë informuese

March 11, 2017