Manual “Pjesëmarrja Qytetare”

Aktivitet e këtij projekti synonin të siguronin përfshirjen dhe mbështetjen qytetare për vendosjen
e tarifave të reja të shërbimeve publike, në vecanti tarifat e ujit dhe të pastrimit, tarifa të caktuara
në bazë të kostos së përllogaritur nga vetë njesitë e qeverisjes vendore. Gjatë diskutimeve nëpër
qytetet ku zbatohet ky projekt, u diskutua për reagimet që do te kishin qytetarët nga rritja e
tarifave dhe mundësitë për përfshirjen e tyra në këto procese.

Lexo më shumë

March 11, 2017