Plani i Investimeve Kapitale me Pjesëmarrje – Kavajë

Dokumenti i Plani të Investimeve Kapitale (PIK) përmban listën e projekteve të përzgjedhura nga komisioni qytetar për një periudhë 3-5 vjeçare. Ky dokument permban: 1. Përshkrim të shkurtër për çdo projekt; 2. Koston e plotë të projektit dhe koston e financimit sipas viteve dhe për çdo fazë (projekt,tender,ndërtim etj); 3. Paraqitjen urbanistike dhe foton e vendit ku do të zbatohet projekti; 4. Fushën e zhvillimit; 5. Burimet e financimit, etj

Lexo më shumë

March 11, 2017