PROMOVIMI I PARANDALIMIT TË MBETJEVE DHE RICIKLIMI NË ZONËN NDERKUFITARE – LESS WASTE II

Menaxhimi i duhur i Mbeturinave mbetet një çështje në zonën CB-GR-AL. Janë bërë shumë hapa drejt një Menaxhimi të Integruar të Mbetjeve, por ende ka shumë nevojë për të bërë. Sipas raportit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit me emrin “Menaxhimi i Mbeturinave Komunale”, në Shqipëri kërkohet urgjentisht ngritja e një sistemi të veçantë të grumbullimit për mbeturinat e ngurta komunale (MSW) dhe aktualisht është nisur zhvillimi i deponive të reja rajonale të cilat janë në pajtueshmërinë me standardet mjedisore dhe sanitare të BE.

Qëllimi dhe objektivi i projektit

Strategjia e projektit është të kombinojë menaxhimin e centralizuar të bio-mbeturinave, për të arritur objektivat e 2020 për më pak deponime. Projekti synon a. për të përmirësuar  kapacitetet e rëndësishme të menaxhimit të mbeturinave në zonat e targetimit, veçanërisht në sektorët e kompostimit dhe riciklimit. b. Përmirësoni ndjeshëm kapacitetet e kontejnerëve për kompostimin / riciklimin qoftë në nivel lagjeje apo në shtëpi (Ndarja e mbeturinave në burim) të përmirësojë kapacitetin e përgjithshëm në 30%.

Objektivi i përgjithshëm i LESS-WASTE-II është parandalimi i mbeturinave përmes promovimit të praktikave të riciklimit / kompostimit përmes zhvillimit të përbashkët dhe zbatimit të veprimeve demonstruese në zonat partnere të projektit.

Lexo me shumë

January 28, 2022