4ALL – Turizëm i Aksesueshëm për të Gjithë

Ky projekt synon të përmirësojë aksesin ndaj trashëgimisë natyrore dhe kulturore në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi si dhe të mbledhë dhe ndajë informacion të përpiktë për turistët e moshuar, turistët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. Projekti do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e kapaciteteve për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kulturore në zonën ndërkufitare.

Fletë informuese

April 7, 2022