Mbështetja e Qendrës së Kompetencës së dldp-së në hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm, Instrumentit të Planifikimit Financiar, Paketës Fiskale dhe Buxhetit Vjetor

Projekti mbështeti Njësitë e përzgjedhura të Qeverisjes Vendore në hartimin e programit buxhetor afatmesëm, duke u mbështetur në dokumentet e tyre strategjike; gjithashtu edhe në hartimin e buxhetit vjetor, paketës fiskale si dhe FPT-së.

Fletë informuese

April 27, 2022