Mbështetja e Bashkisë Kukës në hartimin e Paketës Fiskale, Buxhetit vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm

Projekti synoi të asistonte Bashkinë Kukës në formulimin e programit buxhetor afatmesëm, bazuar në dokumentat e planifikimit strategjik, si dhe në përgatitjen e buxhetit vjetor dhe paketës fiskale.

Fletë informuese

March 11, 2017