Përgatitja e Manualit per Shërbimin e Prokurimeve Publike dhe Moduleve te Trajnimit per Qeverisjen Vendore

Qëllimi i ketij projekti ka qenë përgatitja e një udhëzuesi (vet-ndihmues) mbi prokurimet dhe kontraktimet e puneve e të shërbimeve publike bazuar ne legjislacionin shqipëtar dhe eksperiencat ndërkombëtare. Nevoja për trajnime për prokurimet, manualet dhe materialet e ndryshme u evidentuan që në vitin 2002, kur bashkitë dhe komunat filluan te vetadministronin fondet për investime sipas ligjit të aprovuar për Funksionimin dhe Organizimin e Qeverisjes Vendore.

Lexo më shumë

March 11, 2017