Projekti për Sistemin e Integruar të Monitorimit dhe Vlerësimit të PZHBN

Projekti për Zhvillimin e Burimeve Natyrore mbështetur nga Qeveria Shqiptare dhe financuar nga Banka Botërore, GEF dhe SIDA, ka për qëllim të zhvillojë menaxhimin e burimeve natyrore të bazuar në komunitet në rreth 218 komuna në tokat e larta dhe malore të ekspozuara ndaj erozionit, që do çojë në rritjen e prodhimtarisë dhe të ardhurave nga menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve, uljen e degradimit të tokës, përmirësimin e menaxhimit të ujit, mbrojtjen e biodiversitetit, dhe fuqizimin e menaxhimit të këtyre burimeve nga sektori publik. Projekti përbëhet nga disa komponentë kryesorë dhe objektiva e tregues të përcaktuar, të cilat do të realizohen në vite përpos burimeve dhe aktiviteteve të programuara.

Lexo më shumë

March 11, 2017