Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës përmes Restaurimit të Integruar të Ekosistemeve

Degradimi i tokës është një kërcënim i vazhdueshëm për mirëqënien socio-ekonomike dhe mjedisore të Shqipërisë. Ky program u hartua për të mbështetur adoptimin e gjerë të aktiviteteve për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Tokës (MQT) në vend, duke mbështetur planifikimin e integruar të menaxhimit të mbetjeve që merr parasysh si nevojat e zhvillimit ashtu dhe shërbimet mjedisore. Projekti trajtoi elementët kryesorë të degradimit të tokës në Shqipëri, në përputhje me objektivat e Programit Kombëtar të Veprimit (NAP) të UNCCD-së, me fokus trajtimin e shpyllëzimit, menaxhimin jo të duhur të tokës dhe menaxhimin e papërshtatshëm të të kulturave bujqësore.

Fletë informuese

April 28, 2019