Trajnime dhe Pergatitja e Moduleve per Planifikimin Strategjik dhe Operacional ne Nivel Lokal.

Konsulentet e huaj te IKU-t dhe SIPU International kane bere dhe dhene nje trajnim 5 ditor per Planifikimin Strategjik dhe Operacional ne Nivelin e Qeverisjes Vendore. Moduli permban te gjithe elementet e nevojshem qe ndihmojne NjQV te ngrejne kapacitetet e stafit te tyre teknik dhe ne te njejten kohe te lehtesojne hartimin dhe zbatimin e planifikimit strategjik dhe operacional, duke perfshire:

Lexo më shumë

March 11, 2017