Vlerësimi i Përfituesve të Programit të Punes së Komunitetit të Bankes Botërore -I, (CWP-I)

Projekti asistoine hartimin dhe zbatimin e një metodologjie për të vleresuar perfitimet e zbatimit të projektit për infrastrukturën të financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit nën grantin e Bankës Botërore.

Lexo më shumë

March 11, 2017