Mbështetja e Qendrës së Kompetencës së dldp-së në hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm, Instrumentit të Planifikimit Financiar, Paketës Fiskale dhe Buxhetit Vjetor

Projekti synon të mbështes NJQV-të e përzgjedhura në hartimin e programit buxhetor afatmesëm duke i integruar me dokumentet e tyre strategjike; gjithashtu edhe në hartimin e buxhetit vjetor, paketës fiskale si dhe FPT-së.

Fletë informuese

April 27, 2022